Verzuimkaart

Voortgezet onderwijs

Verzuimkaart Voortgezet onderwijs

De verzuimkaart is een schematische weergave van de afspraken tussen onderwijs, hulpverlening en gemeenten over het melden van verzuim. Daarnaast zijn op hoofdlijnen de te ondernemen acties weergegeven van de school, afdeling Leerplicht en de hulpverlening.

Het recht op onderwijs is een grondrecht voor alle kinderen in Nederland. Kinderen hebben recht op onderwijs, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot mondige, zelfstandige volwassenen, voldoende toegerust om een baan te vinden. Alle kinderen blijven leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin ze 16 worden. Daarna worden ze ‘kwalificatieplichtig’. Dit betekent dat jongeren zonder startkwalificatie tot hun achttiende naar school moeten. Een havo- of vwo-diploma of een mbo-diploma vanaf niveau 2 is een startkwalificatie. Een vmbo-diploma is dat niet.

Aan het recht op onderwijs zijn duidelijke plichten verbonden; voor ouders of verzorgers, scholen en de gemeente. Zo is iedere ouder verplicht kinderen in te schrijven op een school en toe te zien op schoolbezoek. Scholen hebben een belangrijke (wettelijke) taak in het signaleren van verzuim. De gemeente houdt toezicht op de naleving van de Leerplichtwet. Vroegtijdig signaleren is van groot belang om verzuim te kunnen voorkomen of te beperken. Door de leerplichtambtenaar tijdig te informeren kan samen worden bepaald wat nodig is om het (mogelijk) verzuim op te heffen of te voorkomen. De afdelingen leerplicht van de regio Vallei (Barneveld, Ede, Veenendaal, Scherpenzeel, Renswoude, Rhenen, Nijkerk en Wageningen) hebben in samenwerking met het onderwijs en de hulpverlening de verzuimkaart opgesteld.

© 2024 FoodValley Jeugdhulp & Onderwijs