8d. Deeltijdonderwijs

en/of volgen van enkele lessen

Home > Model Passende Samenwerking > 8d. Deeltijdonderwijs en/of volgen van enkele lessen

Waar gaat het over?

Soms kan een jeugdige een volle lesweek niet aan. Vaak heeft het te maken met ziekte, gedrag of andere oorzaken. Dit kan in een gesprek tussen ouders, school, leerplicht, lokaal team (de verzamelnaam voor CJG, wijkteam en sociaal team) en het samenwerkingsverband besproken worden. Symbiose onderwijs kan dan een optie zijn: hierbij volgt een leerling een deel van het onderwijs op een reguliere school en een deel op een speciale school.

Hoe doen we het in de FoodValley?

Als een leerling staat ingeschreven op een school voor regulier of speciaal onderwijs en deze kan vanwege lichamelijke en/of psychische redenen niet volledig aan het onderwijs deelnemen. Dan moet een aanvraag worden ingediend door het bevoegd gezag. Dit is bijvoorbeeld een leerling met een depressie die alleen in de ochtend naar school kan.

Het bevoegd gezag dient een aanvraag in bij de inspectie en vermeldt daar bij:

  • voor hoeveel uur per week en voor welke periode de afwijking wordt aangevraagd
  • dat voor de leerling een ontwikkelingsperspectief (OPP) is opgesteld
  • dat eerder is verzocht om afwijking onderwijstijd (als dit van toepassing is)

Bij deze aanvraag worden wettelijk verplichte gegevens en documenten meegestuurd.

Hoe te handelen volgens de wet?

Naast de mogelijkheden die symbiose onderwijs geeft, maakt de variawet het mogelijk om af te wijken van het verplichte aantal uren onderwijstijd. Dit onderdeel van de wet is uitgewerkt in een beleidsregel: “De beleidsregel inzake het instemmen met afwijking van het verplichte aantal uren onderwijs”. Deze beleidsregel regelt onder welke voorwaarden afwijking van de onderwijstijd is toegestaan in de sectoren primair, voortgezet en speciaal onderwijs en aan welke aanvullende criteria vo-scholen moeten voldoen voor een specifieke groep leerlingen. In het stroomschema vindt u antwoord op de vraag of u instemming bij de inspectie aan dient te vragen voor maatwerk in onderwijstijd.

Stroomschema afwijking jaarlijks minimum urenaantal

© 2024 FoodValley Jeugdhulp & Onderwijs